szkola@weglowka.pl.

12 373 90 90

Rekrutacja do klasy pierwszej SP 2019/2020

Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. św. Józefa

w Węglówce na rok szkolny 2019/2020

 

  1. Do klasy I szkoły podstawowej przyjmowane są:
    • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2012) – objęte obowiązkiem szkolnym,
    • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2013) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
  2. Do klasy I szkoły podstawowej ogólnodostępnej prowadzonej przez gminę przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej, na podstawie zgłoszenia.
  3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.
  4. Więcej informacji w Regulaminie Rekrutacji Dzieci do Szkoły Podstawowej im. św. Józefa w Węglówce.
  5. Dokumentację rekrutacyjną należy złożyć w sekretariacie szkoły w wyznaczonych terminach od godz. 7:30 do godz. 15:30.

 

Terminy rekrutacji podane zostały przez organ prowadzący szkołę:

 

 Lp

Czynność

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01 - 31 marca 2019r.

15 - 19 kwietnia 2019 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy prawo oświatowe

01 - 05 kwietnia 2019 r.

23 - 26 kwietnia 2019 r.

3.

Podanie  do  publicznej  wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy  kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

08 kwietnia 2019 r.

29 kwietnia 2019 r.

4.

Potwierdzenie  przez  rodzica  kandydata  woli  przyjęcia  w postaci pisemnego oświadczenia

08 - 12 kwietnia 2019 r.

29 kwietnia – 07 maja 2019 r.

5.

Podanie  do  publicznej  wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy  kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

15 kwietnia 2019 r.

08 maja 2019 r.