Regulamin wieczornych pokazów nieba

 Regulamin wieczornych pokazów nieba

1. Organizacja wieczornych pokazów nieba.

 • Organizatorem wieczornych pokazów nieba jest Obserwatorium Astronomiczne im. T. Banachiewicza w Węglówce, na górze Lubomir, Węglówka 400, 32-412 Wiśniowa, zwanym dalej "Organizatorem", "Obserwatorium". Obserwatorium Astronomiczne administrowane jest przez Szkołę Podstawową w Węglówce, Węglówka 203, 32-412 Wiśniowa.
 • Wieczorne pokazy nieba organizowane są w ramach popularyzatorskiej działalności Obserwatorium i polegają na obserwacji przez teleskop wybranych obiektów astronomicznych.
 • Pokazy organizowane są maksymalnie dwa razy w miesiącu, w sobotę w pobliżu nowiu i pierwszej kwadry Księżyca. 
 • W okresie letnim (lipiec - sierpień) pokazy nieba organizowane są w każdy piątek i sobotę z pominięciem dni w pobliżu pełni Księżyca.
 • Częstotliwość i termin pokazów uzależnione są od warunków pogodowych i fazy Księżyca.
 • Planowany termin pokazów ogłaszany jest odpowiednio wcześniej, z reguły na tydzień przed pokazami. W wyjątkowych przypadkach, opublikowanie terminu pokazów może ulec zmianie.
 • Brak szczegółowych informacji o pokazach na tydzień przed wstępnie ogłoszonym terminem oznacza, że termin pokazów uległ zmianie, lub został odwołany! Osoby zainteresowane powinny we własnym zakresie sprawdzać informacje zamieszczane na stronie internetowej Organizatora.
 • Udział w pokazach jest odpłatny. Koszt uczestnictwa jednej osoby jest wyszczególniony w ogłoszeniu. Płatności należy dokonać gotówką na miejscu, zaraz przed pokazami.
 • Maksymalna liczba uczestników pokazów jednorazowo nie może przekroczyć 20 osób w przypadku pokazów tematycznych, w pokazach Księżyca może uczestniczyć 30 osób. Szczegółowe ograniczenie ilości uczestników zostanie ogłoszone w opisie pokazów. Liczyć się będzie kolejność zgłoszeń.
 • W zależności od zainteresowania pokazami możliwe jest stworzenie dwóch grup w jednym dniu.
 • W przypadku małego obłożenia poszczególnych grup Organizator zastrzega sobie prawo do połączenia obu grup w jedną. Godzina rozpoczęcia pokazów zostanie ogłoszona na stronie internetowej, a do osób zarejestrowanych zostanie wysłana wiadomość e-mail.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania pokazów z przyczyn niezależnych. Informacja o odwołaniu pokazów zamieszczona zostanie na stronie internetowej Organizatora. 

2. Kto może być uczestnikiem pokazów.

 • Uczestnikiem pokazów może być osoba pełnoletnia, lub niepełnoletnia pod warunkiem, że znajduje się pod opieką osoby pełnoletniej.
 • Ze względu na specyfikę obiektu, jakim jest Obserwatorium Astronomiczne, poruszanie się po nim może być utrudnione dla osób niepełnosprawnych. W przypadku chęci uczestnictwa w pokazach przez osoby niepełnosprawne prosimy przed rejestracją o kontakt z Organizatorem.
 • Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do udziału w pokazach nieba osób, co do których istnieje podejrzenie, że znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 • Osoby agresywne będą wykluczane z pokazów, również w trakcie ich trwania. 

3. Zasady rezerwacji miejsca.

 • Ze względów organizacyjnych wymagana jest rezerwacja miejsca.
 • W celu rezerwacji miejsca na pokazach konieczna jest bezpłatna rejestracja. Każda osoba, która wyraża chęć udziału w pokazach powinna indywidualnie się zarejestrować.
 • Rejestracja polega na wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie internetowej Organizatora.
 • Wypełniając formularz udostępniacie nam Państwo następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail. W trakcie przesyłania formularza pobierany jest również adres IP, który służy jedynie do celów wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości.
 • W formularzu należy wpisać imię, nazwisko i adres e-mail. Wpisanie inicjałów, lub błędne wypełnienie formularza skutkować będzie wykreśleniem z listy.
 • Formularz służy do rejestracji TYLKO JEDNEJ osoby. Na jedno imię i nazwisko można zarezerwować tylko jedno miejsce. Powtarzające się wpisy (nie dotyczy adresu poczty elektronicznej) będą automatycznie usuwane z listy. Odpowiednie operacje odbywać się będą automatycznie.
 • Ze względu na zastosowany szablon formularza, Organizator nie ma możliwości dopisywania osób do listy, ani edycji wpisanych danych.
 • W celu uniknięcia nieścisłości, formularz udostępniany jest na dwa dni przed terminem pokazów. Na pokazy piątkowe pojawiać się będzie w środę o godzinie 18:00, na pokazy sobotnie w czwartek o godzinie 18:00 (według zegara serwera na którym Organizator ma wykupioną domenę). Otwarty będzie do godziny 18:00 dnia następnego. Formularz zostanie udostępniony tylko w przypadku gdy prognozy pogody na dzień pokazów będą pozwalały zorganizować spotkanie (w przypadku prognoz na bezchmurne niebo).
 • Dopuszcza się również udostępnienie formularza w przypadku gdy prognozy pogody na dzień pokazów nie będą dawały stuprocentowej pewności na bezchmurne niebo. W takim przypadku pojawi się odpowiednia informacja na stronie Organizatora, a Uczestnik powinien się liczyć z możliwością odwołania pokazów.
 • W wyjątkowych okolicznościach termin otwarcia formularza rejestracyjnego może zostać ustalony na inny dzień, lub przesunięty, o czym w miarę możliwości Organizator powiadomi zainteresowanych, umieszczając stosowną informację na stronie internetowej.
 • W okresach niepewnej, burzowej pogody (czerwiec, lipiec i sierpień) - formularz zostanie opublikowany zgodnie z godzinami opublikowanymi wyżej, a na stronie będą pojawiały się komunikaty dotyczące aktualnych prognoz pogody. Będą one publikowane wieczorem w dzień poprzedzający pokazy (około godziny 21:00 - 22:00), w dniu pokazów: około godziny 11:00, natomiast o godzinie 16:00 będzie podejmowana ostateczna decyzja o organizacji pokazów. Szczegóły w zakładce "Pokazy nieba".
 • Rejestracji należy dokonać samodzielnie. Nie będą brane pod uwagę prośby o wcześniejszą rejestrację nadsyłane pocztą elektroniczną.
 • Jako potwierdzenie udanej rejestracji osoba rejestrująca się otrzymuje na podany adres e-mail stosowną wiadomość, a jej imię i nazwisko oraz data dokonania rezerwacji zostaje umieszczone na liście uczestników, bądź na liście rezerwowej, która tworzona jest w przypadku dużego zainteresowania pokazami.
 • Wspomniana lista umieszczona jest publicznie na stronie internetowej Organizatora, na co Uczestnik wyraża zgodę rejestrując się na pokazy nieba.
 • Otrzymanie wiadomości o której mowa w poprzednim punkcie NIE JEST JEDNOZNACZNE Z MOŻLIWOŚCIĄ WZIĘCIA UDZIAŁU W POKAZACH.
 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za źle wpisane dane, szczególnie adres poczty e-mail, który jest jedyną formą kontaktu Organizatora z uczestnikami.
 • Lista uczestników tworzona jest w kolejności napływających zgłoszeń i jest ogólnie dostępna na stronie internetowej Organizatora. Jest ona publikowana na bieżąco, i będzie udostępniana w tym samym momencie, co formularz rejestracyjny.
 • Organizator nie wprowadza nieuzasadnionych zmian w kolejności zarejestrowanych osób. Zmiany w liście mogą nastąpić jedynie w przypadku usunięcia wpisu na wyraźną prośbę zarejestrowanej osoby nadesłaną pocztą elektroniczną z adresu e-mail, z którego dokonano rejestracji.
 • W przypadku usunięcia osoby z listy uczestników, wolne miejsce przypada pierwszej osobie z listy rezerwowej, zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • Osoby znajdujące się na liście rezerwowej, nie będą mogły uczestniczyć w wieczornych pokazach nieba.
 • Ostateczna lista uczestników zostaje ogłoszona o godzinie 21:00 w dzień poprzedzający pokazy. 
 • W wyjątkowych przypadkach, termin opublikowania listy uczestników może ulec zmianie, o czym Organizator w miarę możliwości poinformuje zarejestrowane osoby.
 • Osoby nagminnie rejestrujące się i nie biorące później udziału w pokazach, będą wpisywane na "czarną listę" i automatycznie usuwane z listy zarejestrowanych osób.
 • Edycja listy uczestników ("czarna lista", podwójne i wielokrotne wpisy, niepoprawne wpisy, itp.) odbywa się automatycznie raz dzienne.

4. Przebieg pokazów.

 • Pokazy rozpoczynają się punktualnie o godzinie wskazanej przez Organizatora i podanej do wiadomości na stronie internetowej Organizatora. Trwają około 2.5 godziny.
 • W przypadku, gdy uczestnik spóźni się na pokazy, Organizator nie gwarantuje możliwości uczestnictwa w pokazach.
 • Pokazy odbywają się w zupełniej ciemności. Przy Obserwatorium na 15 minut przed rozpoczęciem pokazów oraz podczas ich trwania obowiązuje zakaz używania latarek oraz innych źródeł światła.
 • Podczas trwania pokazów uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do poleceń Organizatora. Uporczywe ignorowanie poleceń skutkuje wykluczeniem uczestnika z pokazów. W takim przypadku koszt uczestnictwa w pokazach nie jest zwracany.
 • Organizator gwarantuje odpowiednie zabezpieczenie miejsca pokazu, nie odpowiada jednak za szkody wynikłe ze zignorowania zasad panujących na pokazach, szczególnie poruszanie się w miejscach niedozwolonych. Organizator przed pokazami zobowiązuje się do określenia miejsc w których można się poruszać.
 • Uczestnik zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizować sobie transport na pokazy oraz transport powrotny. Organizator nie ma możliwości świadczenia usług transportowych i noclegowych.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty prywatne, uszkodzone w trakcie pokazów.
 • Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania ogólno rozumianych przepisów BHP, z uwzględnieniem szczególnych warunków obecności w Obserwatorium (zupełna ciemność).
 • Uczestnik pokazów jest zobowiązany do pokrycia wszelkich strat materialnych wyrządzonych Organizatorowi, w przypadku, gdy powstały z winy Uczestnika pokazów.
 • Organizator nie prowadzi negocjacji w przypadku uszkodzenia mienia, bądź zdrowia, które zaszło pomiędzy Uczestnikami, bez udziału Organizatora.

5. Odwołanie pokazów.

 • W wyjątkowych okolicznościach pokazy nieba mogą zostać odwołane. Za takie okoliczności uważa się m. in.: zdarzenia losowe, niesprzyjające prognozy pogody, uszkodzenie sprzętu.
 • Jako ostateczny termin odwołania pokazów związany ze złymi prognozami pogody Organizator wyznacza godzinę 10:00 w dniu spotkania. Jest to uzależnione od aktualizacji prognoz pogody, które następują w nocy.
 • Organizator opiera się jedynie na dostępnych prognozach pogody. Prognozy pogody nie są idealne, w związku z czym może się zdarzyć, że pomimo prognozowanego zachmurzenia pogoda dopisze. W takich sytuacjach Organizator podejmuje decyzję o organizacji spotkania na podstawie prognoz z dnia poprzedzającego pokazy, jak i zaktualizowanych prognoz z dnia pokazów. Informacja o organizacji pokazów zostanie opublikowana do godziny 10:00 w dniu spotkania.
 • Organizator zobowiązuje się do powiadomienia Uczestników o odwołaniu pokazów najszybciej jak to tylko możliwe publikując informacje na stronie internetowej.
 • Jeżeli prognozy pogody nie będą dawały możliwości oceny prognozy pogody w sposób pewny, Organizator opublikuje na swojej stronie internetowej stosowny komunikat przesuwający termin podjęcia decyzji odpowiednio na godzinę 13:00, 16:00 i jeżeli to możliwe 18:00. 
 • Do pokazów nieba Organizator używa sprzętu elektronicznego i optycznego. Może się zdarzyć, że sprzęt ten ulegnie uszkodzeniu w trakcie rozkładania przed pokazami, co uniemożliwi ich organizację zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie. W związku z tym pokazy mogą zostać odwołane tuż przed ich spotkaniem, bądź przeprowadzone innym sprzętem.
 • W przypadku odwołania pokazów Organizator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika koszty.
 • Jeżeli na stronie Organizatora w wyznaczonym terminie (dzień pokazów, godz. 10:00) nie zostanie opublikowana informacja o odwołaniu pokazów, uznaje się, że pokazy się odbędą. 

6. Ochrona danych osobowych.

 • Dane osobowe osób zarejestrowanych są chronione zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 • Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Węglówce, Węglówka 203, 32-412 Wiśniowa.
 • Administrator danych osobowych pobiera następujące dane osobowe z formularza rejestracyjnego: imię i nazwisko, adres e-mail, numer IP. 
 • Dane osobowe osób zarejestrowanych są przetwarzane w celach rejestracji, potwierdzenia uczestnictwa, przesłania Uczestnikom informacji organizacyjnych związanych z pokazami, oraz przeprowadzenia wieczornych pokazów nieba.
 • Administrator gwarantuje osobom zarejestrowanym prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich edycji i usunięcia. Wszystkie żądania usunięcia i edycji danych osobowych powinny zostać wysłane na adres poczty elektronicznej Organizatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zapytania dotyczące wglądu do podanych danych osobowych prosimy kierować do IOD na adres podany poniżej.
 • Usunięcie, edycja danych osobowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, nie później jednak niż 72 godziny od nastąpienia takiej sytuacji.
 • Podane dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie, nie później niż w trzy dni robocze po zorganizowaniu, lub ostatecznym odwołaniu pokazów. 
 • Administrator informuje, iż dane osobowe osób zarejestrowanych (imię i nazwisko) zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora w celu ustalenia listy uczestników i listy rezerwowej, na co uczestnik wyraża dobrowolną zgodę. Brak wyrażenia takiej zgody uniemożliwi dokonania wpisu.
 • Adresy e-mail nie będą publicznie dostępne.
 • Podane dane osobowe osób zarejestrowanych nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a także zostaną całkowicie usunięte w najkrótszym możliwym terminie po zakończeniu pokazów, nie później jednak niż trzy dni robocze licząc od daty pokazów.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w pokazach.
 • Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane automatycznie w celu profilowania.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych osobowych możliwy jest w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..